SLUŽBY SPC

Speciálně pedagogické centrum při Dětském domově a Mateřské škole, Beroun, příspěvková organizace, Mládeže 1102, Beroun. 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Tým SPC je cílové skupině klientů schopen zajistit komplexní poradenský servis, jehož součásti jsou:

  • speciálně-pedagogická a psychologická diagnostika ( Dotazník MŠInformovaný souhlas, žádost, Dotazník - maturitaDotazník - přijímací zkouška )
  • poradenství a konzultace ambulantní i v rodinách s frekvencí podle potřeby
  • poradenství a konzultace ve školských, zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytující sociální péči
  • pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
  • logopedická péče (podpora rozvoje komunikačních dovedností, orofaciální stimulace)
  • poradenství v oblasti alternativní a augmentativní komunikace (znakový jazyk neslyšících, organizované předmětové a obrázkové systémy)
  • informace a pomoc v oblasti zajišťování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
  • sociálně právní pomoc
  • posudky pro účely uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (klienti s postižením sluchu a narušenou komunikační schopností)
  • speciálně-pedagogická podpora u žáků s odkladem školní docházky ( např. program HYPO ad.)
©2021 www.ddmsberoun.cz

Vyhledávání