CHARAKTERISTIKA MŠ

1. Identifikační údaje.

1.1. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PV
„Hraj si, směj se, objevuj"
(zpracovatelé Bc. Zdeňka Dubská + kolektiv pedagogických pracovníků)

1.2. Název a sídlo školy dle zřizovací listiny:
Dětský domov a Mateřská škola Beroun, p.o., se sídlem Mládeže 1102/8, Beroun - Město, 266 01 Beroun

1.3. Jméno ředitele: Mgr. Jana Müllerová

1.4. Zřizovatel:

Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 47511753
Datum zřízení zařízení: 1.1.1993
IZO: 600021556


Součásti školy:

Mateřská škola – kapacita 18 dětí


2. Obecná charakteristika školy v ŠVP

2.1. Charakter budovy, okolí školy

Mateřská škola se nachází v sídlištní zástavbě města Berouna směrem na Plzeň. Hlavním účelem školy je poskytování předškolního vzdělávání pro děti s kombinovaným postižením a narušeným komunikačním systémem. Škola poskytuje i komplexní školské poradenské služby ve speciálně pedagogickém centru, které je součástí DD a MŠ , Mládeže 1102. Spádovou oblastí školy je celý okres Beroun a okrajové části okresů sousedících. Je možnost využití přítomnosti osobní asistence v předškolním vzdělávání v souladu se zákonem o sociálních službách. Kapacita MŠ je dle zřizovací listiny 18 dětí.

Školské zařízení existuje již od 1.1.1993 nejdříve jako součást Institutu pro neslyšící, později pod názvem Speciální mateřská škola pro děti s více vadami Beroun a od roku 2005 již pod názvem Mateřská škola speciální. Na přelomu května a června roku 2007 se zařízení přestěhovalo do nově zrekonstruovaného křídla budovy Střední zdravotnické školy Beroun, která je správcem objektu a vlastníkem budovy je Středočeský kraj. Od 1.9.2007 bylo zařízení přejmenováno na DD a MŠ speciální, Beroun, Mládeže 1102.

Dvoupatrová budova je bezbariérová a je dispozičně řešena takto:

  • v přízemní části budovy jsou třídy MŠ, rehabilitační místnost, odpočinková místnost, prádelna, jídelny, školní jídelna - výdejna a sociální zařízení
  • v 1. patře se nachází ložnice pro děti z Domova, které jsou využívány k odpočinkové činnosti, sociální zařízení, vyšetřovna a izolace
  • ve 2. patře sídlí Speciálně pedagogické centrum, sociální pracovnice zařízení, ekonom, hospodářka a detašované pracoviště ZŠ K. Čapka Beroun


Kolem budovy školy je rozsáhlá zahrada, která je využívána pro výuku, relaxaci i pobyt dětí venku.


2.2 Charakteristika mate
řské školy, počet tříd

MŠ nabízí celodenní provoz od 7:30 – 15:30, je součástí souboru škol a školských zařízení přímo určených ke vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Komplexní speciálně pedagogickou péči věnuje především dětem s duálním senzorickým postižením, více vadami a narušeným komunikačním systémem. Do předškolního zařízení docházejí děti z Dětského domova a děti z rodin.

Školné činní 450,- Kč měsíčně.

Třídy jsou umístěny v přízemí dvoupatrové budovy, jsou menší, rozděleny na pracovní a relaxační části pro individuální činnosti s dětmi. K dispozici je široký výběr pomůcek umístěných ve skříňkách. Stravování je vydáváno pověřeným pracovníkem ze školní jídelny-výdejny. Stravování dětí probíhá v jídelnách tomu určených. Boty a svrchní oděv si děti odkládají v šatně do skříňky na osobní věci. Potřebná hygiena dětí se provádí v umývárnách.
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů.

 

3. Organizace vzdělávání

3.1. Přijímání dětí

Do Mateřské školy jsou přijímány děti zejména od 3 do 6 let.
Zápis je stanoven statutárním zástupcem školy. Děti do Mateřské školy mohou být přijímány i během kalendářního roku. Při Dni otevřených dveří mají možnost si rodiče prohlédnout školu, pohovořit s učitelkami, seznámit se s nabízenými speciálními činnostmi a aktivitami. Cílem je poznání prostředí a navázání prvních kontaktů s dítětem i s rodiči. Naší snahou je posílení pocitu jistoty a bezpečí. Rodiče mohou své děti přivádět a odvádět tak, jak je předem dohodnuto. Adaptační doba a způsob adaptace je u každého dítěte zcela individuální podle potřeb dítěte, vždy po vzájemné dohodě s rodiči a učitelkami.
Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání viz níže.

 

3.2. Charakteristika třídy

Mateřská škola je naplňována nejvýše do počtu 6 dětí, třída je věkově smíšená. Počet dětí ve třídě je variabilní, koresponduje s intenzitou míry potřeby jejich speciálně pedagogické podpory. Třída je určena především pro děti s kombinovaným postižením. Při realizaci vzdělávání využíváme především metodu AAK, prvky znakového jazyka, logopedickou prevenci, metodu strukturovaného učení u dětí s poruchami autistického spektra.
Podstatou je rozčlenění prostoru podle typu činnosti a potřeb jednotlivých skupin dětí, stejně tak jsou strukturované a vizualizované pracovní úkoly. Děti mají k dispozici speciální didaktické pomůcky.
Děti mají ve spolupráci se zákonnými zástupci vypracovaný individuálně vzdělávací plán, který respektuje doporučení školského poradenského zařízení a stanoví dílčí cíle na období školního roku. Všechny konkrétní úkoly provádějí pedagožky ve třídě s každým dítětem individuálně společně s asistentem pedagoga.

Mateřská škola poskytuje péči v oblasti:

- Rozvoje komunikačních dovedností (alternativní komunikační systémy, znaková řeč, logopedie)
- Multisenzorické stimulace
- Rozvoj sebeobslužných dovedností
- Rozvoj sociálních dovedností
- Rozvoj rozumových dovedností


Školní tradice a aktivity

- RHB plavání

- solná jeskyně

- Den otevřených dveří

- školní slavnosti

- tvořivá práce dětí s rodiči

- divadelní představení a exkurze

- výlety

©2021 www.ddmsberoun.cz

Vyhledávání