ZÁPIS DO MŠ

Seznam přijatých dětí 2022 - 2023

zapis22-23.docx

Bodové hodnocení kritérií

bodove-hodnoceni-kriterii.doc

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2022 do 16. května 2022,  a to v úterý 10. 5. 2022 od 14hod do 17hod v prostorách MŠ.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání (s přítomností dítěte – preferujeme). 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 Dokumenty, které k zápisu dokládáte:

 1. kompletně vyplněná žádost
 2. kompletně vyplněný evidenční list (potvrzení dětského lékaře včetně potvrzení o očkování)
 3. doporučení SPC
 4. kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty k přijetí dítěte do MŠ (Žádost o přijetí a Evidenční list) budou zveřejněny 2.5.2022 na webových stránkách školy v záložce - Dokumenty.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


 

Kritéria, podle kterých bude ředitelka školy postupovat při rozhodování na základě § 34zákona č.561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) v Mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro Mateřskou školu:

 

Děti jsou přijímány do naplnění kapacity v následujícím pořadí:

 1. Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu.
 2. Dítě, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2022 - starší dítě má přednost před mladším)
 3. Dítě, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2022 - starší dítě má přednost před mladším)

 Cílem předškolního vzdělávání je dle školského zákona podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Má také vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Je tedy patrné, že smyslem mateřských škol (dále jen MŠ) je poskytovat dětem vzdělání, které je nedílnou součástí celého vzdělávacího systému, nikoliv jen hlídání a péči. MŠ sice fakticky umožňuje rodinám s malými dětmi skloubit rodinný a pracovní život, nejedná se však o hlavní a zákonem předpokládanou funkci předškolního vzdělávání. Školka není poskytovatel pečovatelské služby, ale vzdělávací zařízení. Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, proto musí být přijaté dítě způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým (RVP PV) a školním vzdělávacím programem (ust. § 4, § 5 školského zákona).

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

Informace pro zákonné zástupce, kteří zvolí individuální vzdělávání dítěte, jsou součástí Školního řádu (viz. Dokumenty).