ZÁPIS DO MŠ

Zápis do mateřské školy 2019 – 2020 a Den otevřených dveří 

Podrobnosti k zápisu do Mateřské školy Beroun pro školní rok 2019 – 2020

 1. Dne 15. 5. 2019 probíhá v mateřské škole zápis do mateřské školy a Den otevřených dveří od 13.00 do 17.00 hodin. 

Žádost o přijetí dítěte a evidenční list do MŠ s potvrzením pro lékaře – lze stáhnout na web stránkách MŠ, případně vyzvednout osobně v mateřské škole.

 V mateřské škole při zápise odevzdáte

 1. přihlášku (žádost)
 2. evidenční list s doporučením odborného lékaře - zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte (pediatrem potvrzenou přihlášku může odevzdat do pěti dnů po odevzdání žádosti do MŠ)
 3. doporučení příslušného školského poradenského zařízení
 4. rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. 

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

 1. Při zápise v MŠ zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí Vašeho dítěte.
 2. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 3. Na stránkách školy jsou uveřejněna Kritéria pro přijetí do MŠ.
 4. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte po předchozí telefonické domluvě.
 1. Nejpozději dne 15. 6. 2019 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno u vchodových dveřích školní budovy a uveřejněno na webových stránkách školy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ po dobu 15 dní.
 1. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí.
 2. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout na požádání v MŠ.
 3. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.
 4. Školní rok 2019/2020 pro nově přijaté děti začíná 2. 9. 2019 /den nástupu na žádosti o přijetí.

Pro děti, které k 31. 8. 2019 dosáhly 5 a více let je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2019 POVINNÉ.

CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU:

1/Žádost o přijetí: lze vyzvednout v MŠ (8,00 hod. – 12,00hod.) nebo si ji stáhněte na webových stránkách školy.

Přihláška musí být vyplněna čitelně a potvrzena od dětského lékaře (povinné očkování).

2/Kopii rodného listu nebo originál k nahlédnutí.

3/Občanský průkazzákonného zástupce.

Uvedené doklady a vyplněnou a potvrzenou přihlášku si, prosím, připravte k zápisu.

 

  

Kritéria, podle kterých bude ředitelka školy postupovat při rozhodování na základě § 34zákona č.561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) v Mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro Mateřskou školu:

Děti jsou přijímány do naplnění kapacity v následujícím pořadí:

1. Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu.

2. Dítě, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2019 - starší dítě má přednost před mladším)

3. Dítě, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31 .8. 2019 - starší dítě má přednost před mladším)


Cílem předškolního vzdělávání je dle školského zákona podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Má také vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Je tedy patrné, že smyslem mateřských škol (dále jen MŠ)je poskytovat dětem vzdělání, které je nedílnou součástí celého vzdělávacího systému, nikoliv jen hlídání a péči. MŠ sice fakticky umožňuje rodinám s malými dětmi skloubit rodinný a pracovní život, nejedná se však o hlavní a zákonem předpokládanou funkci předškolního vzdělávání. Školka není poskytovatel pečovatelské služby, ale vzdělávací zařízení.
Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, proto musí být přijaté dítě způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým (RVP PV) a školním vzdělávacím programem (ust. § 4, § 5 školského zákona).

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

Informace pro zákonné zástupce, kteří zvolí individuální vzdělávání dítěte, jsou součástí Školního řádu (viz. Dokumenty).

©2019 www.ddmsberoun.cz

Vyhledávání