ZÁPIS DO MŠ

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019

Zveřejnění výsledku zápisu bude do 30 dnů od podání žádosti na našich internetových stránkách a na vstupních dveřích MŠ po dobu 15 dnů - přidělení registračního čísla při zápisu.

U zápisu do MŠ zákonný zástupce předloží k ověření tyto dokumenty:
- Občanský průkaz

- Rodný list dítěte

- Cizinci: platný pas a povolení k pobytu

K přijetí dítěte do MŠ potřebujete tyto dokumenty:

1) Doporučení příslušného školského poradenského zařízení
2) Doporučení odborného lékaře a) zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad , že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
b)vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte (pediatrem potvrzenou přihlášku odevzdá zákonný zástupce do pěti pracovních dnů od dne podání žádosti)

3) Žádost o přijetí do MŠ
4) Evidenční list

O přijetí vašeho dítěte rozhodne ředitelka školy ve správním řízení a v souladu s § 67 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu bude vyhotoveno písemné rozhodnutí.

Přijímání dětí do mateřských škol upravuje:

§34 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004Sb. /správní řád/ ve znění pozdějších předpisů.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria, podle kterých bude ředitelka školy postupovat při rozhodování na základě § 34zákona č.561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) v Mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro Mateřskou školu:

Děti jsou přijímány do naplnění kapacity v následujícím pořadí:

1. Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu.

2. Dítě, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2018 - starší dítě má přednost před mladším)

3. Dítě, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31 .8. 2018 - starší dítě má přednost před mladším)


Cílem předškolního vzdělávání je dle školského zákona podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Má také vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Je tedy patrné, že smyslem mateřských škol (dále jen MŠ)je poskytovat dětem vzdělání, které je nedílnou součástí celého vzdělávacího systému, nikoliv jen hlídání a péči. MŠ sice fakticky umožňuje rodinám s malými dětmi skloubit rodinný a pracovní život, nejedná se však o hlavní a zákonem předpokládanou funkci předškolního vzdělávání. Školka není poskytovatel pečovatelské služby, ale vzdělávací zařízení.
Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, proto musí být přijaté dítě způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým (RVP PV) a školním vzdělávacím programem (ust. § 4, § 5 školského zákona).

©2019 www.ddmsberoun.cz

Vyhledávání