CHARAKTERISTIKA DĚTSKÉHO DOMOVA

logo SK

1. Základní údaje o DD

• Název: Dětský domov a Mateřská škola Beroun, p.o.

Adresa: Mládeže 1102/8, 266 01 Beroun
Zřizovatel: SK KÚ
IČO: 47511753
IZO ředitelství DD: 151 038 147

ID datové schránky: piiuij6

• Kontakty:

Číslo telefonu:

311 611 728, 601 566 501

Mgr. Jana Müllerová - ředitelka

 

311 611 726, 601 566 500

Bc. Bronislava Buroňová - zástupce ředitele, sociální pracovnice

 

311 610 734, 601 566 505

Ing. Marcela Šmídová - ekonom

 

311 611 727

Nonstop linka

 

Číslo faxu: 311 610 734
e-mailová adresa: info(zavináč)ddmsberoun.cz
www stránky: www.ddmsberoun.cz

2. Charakteristika DD

 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti DD

Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem DD je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou. Do DD mohou být umísťovány děti zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Zařízení se legislativně drží zákona 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péče ve školských zařízení ve znění pozdějších předpisů. Spádově naše zařízení koordinuje a poskytuje metodickou pomoc Diagnostický ústav, ZŠ a Školní jídelna U Michelského lesa 222, Praha 4.

Budova Dětského domova se nachází v sídlištní lokalitě města Berouna směrem na Plzeň. Kapacita zařízení je 30 dětí. Děti jsou rozděleny do 4 skupin, kde počet dětí je dle zákona stanoven v rozmezí 6 – 8. Vzhledem ke kombinovanému postižení děti se snažíme udržet nižší hranici počtu 6 dětí. Nelze srovnávat počet dětí v běžném DD s počtem dětí v našem DD. Péče o těžce kombinovaně postižené jedince je velmi náročná po všech stránkách a speciální potřeby svěřenců jsou náročnější na péči vychovatelů.

Doplňkovou činnost škola neprovozuje.

 Materiálně technické podmínky

Vybavení DD:

Třípodlažní budova školy je bezbariérová.

Místnosti:
- Herny pro všechny skupiny, sociální zařízení, jídelny – výdejna, rehabilitační místnost, Kočárkárna, sušárna, multifunkční místnost pro hromadné akce, návštěvy
- Ložnice – 2 – 3 lůžkové, sociální zařízení, izolace, vyšetřovna
- Speciálně pedagogické centrum, diagnostická místnost, sociální zařízení, zázemí pro zaměstnance, sociální pracovnice, ekonomický úsek, hospodářka a skladové prostory
- Oplocený areál pro pobyt venku

 Metody a formy práce

Vzdělávací program

- Vzdělávání ve školském zařízení se uskutečňuje podle školských vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program pro Dětský domov je zpracován podle RVP ZŠS – vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením s více vadami a RPV pro PV, nese název „Rozkvétáme ve všech ročních obdobích"

- hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 12 zákona č. 109/2002 Sb., v platném znění, a prováděcími předpisy

- musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních

- vytvářet podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti

- s dítětem musí být zachováno v zájmu plného harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku

- preventivně výchovná péče – předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte

- vytváření individuálních plánů rozvoje osobnosti 2x v roce a jejich hodnocení

 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

Cílem je poskytnou péči dětem sluchově a zrakově postiženým v kombinaci s dalším postižením, dětem hluchoslepým, integrovat je do společnosti, rozvíjet celou osobnost dítěte a vytvářet podmínky pro jeho zdárný všestranný vývoj s ohledem na jeho míru postižení. Zkvalitnit jejich život a socializovat je do společnosti prostřednictvím aktivit, kterých jsou schopni se vzhledem k danému handicapu účastnit.

©2021 www.ddmsberoun.cz

Vyhledávání